Nac lidot! Let's Fly !

JAR-PPL(A) training / JAR-PPL(A) amatierpilotu kursi / Курсы пилотов

 

 Школа частных пилотов.

Курс JAR-PPL(A) в школе частных пилотов - это отличная возможность получить теоретические знания и практические навыки по управлению одномоторным четырехместным самолетом такого класса, как Cessna 172.

Учебная программа составлена таким образом, чтобы Вы в течении 5-6 месяцев получили JAR-PPL(A)- лицензию частного пилота и смогли самостоятельно летать. Для начала обучения рекомендуется, чтобы у Вас были знания английского языка.

(Проверить знание английского языка)

Занятия проходят под руководством опытного руководителя курса PPL по следующей схеме:

Теоретические занятия:
- 2 встречи (занятия) в классе,
- Самообучение по учебным материалам JAR-PPL,
- Индивидуальные консультации в классе,
- Прогресс-тесты в классе,

Всего 154 академических часа из которых:

120 часов самостоятельно и 34 часа в классе.
- Обучение проходит на Адажском аэродроме по средам, вечером.

Практические занятия (полеты):
- Проходят на самолете Cessna-172
- Полеты проводятся на Адажском аэродроме и над территорией Латвии (по отдельной договоренности Балтийских стран),

- Самостоятельный налет должен быть не менее 13 часов,
- Ночные полеты (по желанию для получения ночного рейтинга),

Общий налет с инструктором и самостоятельно должен составить в итоге не менее 45 часов.

Перед началом практических занятий (полетов) необходимо получить удостоверение пилота-студента в Агенстве Гражданской Авиации Латвии, а также авиационный медицинский сертификат 2 класса.

Для международных полетов, а также для полетов в контролируемом воздушном пространстве (например в аэропорты) необходимо сдать экзамен на знание авиационного английского языка 4 уровня.

Стоимость обучения:

Теоретические занятия в группе в классе  - 7 лат за ак. час.

Индивидуальные консультации- 11 лат за ак. час

Практические занятия

на самолете Cessna-172-      100 лат в час

- при оплате 10-и часов-       95 лат за час 
- при оплате 20-и часов-       90 лат за час 
- при оплате всего курса-      85 лат за час 

Общая стоимость составит:
Теория -   34 ч x 7 Ls    =   238 Ls
Практика - 45 ч x 85 Ls  = 3825 Ls
Всего                           = 4063 Ls

Чтобы записаться на курсы частного пилота или узнать подробную информацию, смотрите раздел
Contacts.

Дополнительная информация о курсе имеется на сайте
Адажского Аэроклуба AVIORIGA
.

Курс сертифицирован Латвийским агентством гражданской авиации.

Сертификат, выданный агентством:

 PPL_Sertifik�ts.JPG     PPL_Sertifik_Pielikums.JPG

 

 Amatierpilotu Skola.

Amatierpilota (JAR-PPL(A)) kurss ir lieliska iespēja iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas viendzinēja sauszemes lidmašīnas vadīšanā (piemēram Cessna 172.)

Mācību programma veidota tā, lai Jūs 5-6 mēnešu laikā iegūtu PPL pilota apliecību un varētu patstāvīgi veikt lidojumus. Apmācības sākšanai vēlams angļu valodās zināšanas.

(Pārbaudīt angļu valodas zināšanas)

Nodarbības notiek zinoša un pieredzējuša PPL kursa vadītāja vadībā pēc sekojošas shēmas:

Teorētiska apmācība:
- 2 tikšanas (nodarbības) klasē
- Pašmācība pēc PPL mācību materiāliem
- Individuālas konsultācijas klasē
- Progresa testi klasē
- Kopā 154 akadēmiskas stundas, no kuriem:

120 st.– pašapmācība un 34 st. klasē.

- Nodarbības klasē notiek Ādažu lidlaukā trešdienu vakaros.

Praktiska apmācība:
- Notiek ar lidmašīnu Cessna-172,
- Lidojumi notiek Ādažu lidlaukā un virs Latvijas teritorijas,
- Pastāvīgi (Solo) jānolido vismaz 13 stundas,
- Nakts lidojumi (papild iespēja),
- Nolidot ar instruktoru un pastāvīgi kopā 45 stundas.

Pirms pastāvīga (Solo) lidojuma veikšanas nepieciešams nokārtot aviācijas medicīnas 2. kategoriju un saņemt studenta pilota apliecību Latvijas Civilas Aviācijas Aģentūrā (CAA).

Starptautiskajai lidošanai, ka arī lidošanai kontrolējama gaisā telpā (lidostās) ir nepieciešams nokārtot 4. līmeņa aviācijas angļu valodas eksāmenu.

    

Mācību maksa:

Teorētiskas nodarbības grupā klasē– 7 Ls/ak.st

Individuālas konsultācijas – 11 Ls/ak.st

Praktiskas nodarbības

ar lidmašīnu Cessna-172-                 100 Ls/st

- ja tiek maksāts par 10 st-                95 Ls/st
- ja tiek maksāts par 20 st-                90 Ls/st
- ja tiek maksāts par visu programmu- 85 Ls/st

Tātad kopēja maksa sanāks:
Teorija -34 st x 7 Ls      =  238 Ls
Prakse - 45 st x 85 Ls    = 3825 Ls
Kopā                           = 4063 Ls

Lai pieteiktos PPL pilotu skolai vai, lai iegūtu vairāk informācijas, skat. Kontaktu daļu.


Papild informācija par kursu ir Ādažu Aerokluba AVIORIGA saitē
.

Mēs esam sertificēti Latvijas Republikas civilās aviācijas aģentūrā pēc amatiertpilotu apmācības programmas.

Amatierpilotu kursa registrācijas apliecība:

 PPL_Sertifik�ts.JPG     PPL_Sertifik_Pielikums.JPG

Kursa mācību materiāli.

tEwFrxIRi6Q